Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag Sensec Solutions AS avyttrar logistiksystemet BRAINS för 13,5 MSEK

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag i Norge, Sensec Solutions AS ("Sensec Solutions"), har idag tecknat ett bindande avtal om att avyttra styrsystemet BRAINS till Tratec Solutions AS ("Tratec"). Köpeskillingen för rörelsen uppgår till 13,5 MSEK som erläggs kontant i samband med tillträdet den 23 december 2022. Nuvarande VD för Sensec AB, Mathias Svedlund, tar över huvudansvaret för den norska verksamheten då Baard Lundh medföljer i avyttringen.

Avyttringen avser BRAINS, den verksamhetsgren inom automatiserad logistik- och bagagehantering på flygplatser som Sensec Solutions bedrivit tillsammans med Tratec under en tid. I affären medföljer även de två kontrakt som tecknats med Avinor (Tromsö flygplats) och TORP Sandefjord flygplats. Även den personal som är engagerad i BRAINS kommer i samband med tillträdet att övergå till Tratec.

Avyttringen genomförs för att renodla och samtidigt bibehålla de verksamhetsgrenar som bidrar med ett starkt kassaflöde. BRAINS har under en längre tid krävt stora investeringar som har påverkat kassaflödet negativt. I och med avyttringen av rörelsen bibehålls Sensecs kärnverksamhet, vilket är den som bidragit med ett starkt resultat i såväl Norge som Sverige.

I samband med avyttringen tar Mathias Svedlund, VD Sensec AB, över huvudansvaret för den norska verksamheten. Baard Lundh, VD Sensec Solutions AS, kommer att följa med i avyttringen för fortsatt arbete med BRAINS. Som nyligen kommunicerats delas nu Transfers verksamhetsområden in i fyra divisioner, där Division Säkerhetskontroller är en. I denna division ingår såväl Sensec AB som Sensec Solutions AS. Då Mathias Svedlund tillträder som divisionschef för hela Norden stärker Transfer banden och säkerställer synergierna ytterligare. 

- Vår tydliga vision är att skapa helhetslösningar inom fysisk säkerhet och vi väljer därför att avyttra BRAINS som är mer av en logistiklösning. Transfer ska växa med lönsamhet och då BRAINS fortfarande är under utveckling och fortsatt kommer kräva stora investeringar för att i framtiden kunna slå sig in på en mycket konkurrensutsatt marknad är det naturligt att vi nu avyttrar verksamheten till en befintlig aktör och samarbetspartner. Sammantaget är vi nöjda med värdeutvecklingen och kan nu blicka fram mot ett ännu starkare kassaflöde. Det känns tryggt att just Mathias Svedlund, med sin gedigna erfarenhet av Sensecs core business, tar över den norska verksamheten. Jag är övertygad om att Sensec Solutions, med Mathias vid rodret, kommer utvecklas i likhet med den svenska verksamheten där vi idag är marknadsledande, säger Pernilla Jennesäter, VD på Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2022, kl. 08.10.