Investor Relations

Styrelse och revisor

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. Transfer Groups styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.

Mats Holmberg Styrelseordförande

(född 1958)
Mats Holmberg har över 30 års erfarenhet av företagsgrundande och entreprenörskap. Mats är en visionär och entreprenör och arbetar aktivt både i noterade och onoterade bolag.

Pågående uppdrag: Ordförande:  Increasor Tech Invest AB, Commuter Security Group AB, Mil Sec Sverige AB, Sensec AB, Sensec Academy AB, Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB.
Ägare och ordförande: Des Mond AB 100%, Sensec Holding AB (publ) 43%, Soft Telecom Sweden AB 50%.
Ordförande och VD: Ubewise Sweden AB.
Ledamot: Amigo Alarm Sweden AB, SKOTAS AB, Wrenshit AB.
Suppleant: Doktor Hemma ASIH Stockholm AB.
Tidigare uppdrag: Ordförande: iZafe AB, Minutus Training AB.
Ledamot FRISQ AB (publ), Amadra AB.
Utbildning: Umeå Universitet; Business. IHM Business School, Sales & Market Management.
Oberoende: Nej.
Aktieinnehav: Äger direkt och genom bolag 71 306 236 aktier.

Anders Lennerman Styrelseledamot

(född 1953)

Pågående uppdrag: Senior Security Advisor för Fabege AB och I-Sec International B.V.
Tidigare uppdrag: Polis vid Polismyndigheten i Stockholm, Säkerhetspolisens kontraspionage, managementkonsult Mercuri Urval, säkerhetschef Stockholm Arlanda Airport, säkerhetsdirektör Swedavia, vice ordförande och ordförande ACI Security Committé i Bryssel. Ledamot och styrelseordförande 2Secure AB. Styrelseledamot i Sensec Holding AB (publ) och egen konsultverksamhet i mp3 Consulting AB.
Utbildning: Kriminologi vid Stockholms universitet.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: 21 047 aktier. 

Geir Remman Styrelseledamot

(född 1959)

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Last Mile Solution AS, Styrelseledamot Sensec Solutions AS, styrelseledamot Last Mile AS, styrelseledamot Bertel O. Steen Power Solution AS, styrelseledamot och VD Bertel O. Steen Industri AS.
Tidigare uppdrag: Officer i Norges försvarsmakt i 18 nationella och internationella befattningar. Direktör för organisationsutveckling och vice VD för Verdisikring AS (Norges näst största säkerhetsföretag 1995), Executive Vice President Umoe Olje og Gass 6 år, koncerndirektör Bertel O. Steen AS 4 år, Koncernchef Bertel O. Steen Industri AS 18 år.
Utbildning: Krigsskola och Stabsskola i Norges försvarsmakt.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: -

Petra Karlsson Ekström Styrelseledamot

(född 1970)

Pågående uppdrag: VD sedan januari 2016 för Fastighets AB Förvaltaren. 
Tidigare uppdrag: VD för Sundbybergs Stadshus AB, tf VD för Telge Hovsjö AB, Ekonomichef för Sundbybergs stad, fastighets- och utvecklingschef för Telge Hovsjö AB samt projektledare för ombyggnation och samlokalisering för Telgekoncernen.
Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet samt Executive Program in Infra Service Management vid KTH Executive School.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: -

Revisor

Johan Kaijser Revisor

Vid årsstämma den 25 maj 2021 valdes Allians Revision & Redovisning AB till revisionsbolag, med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor. Allians Revision & Redovisning AB är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR. Adress: Box 6070, 175 06 Jarfalla, telefon +46-8 50 90  6400.
Revisorsarvoden för 2020 kommer att betalas enligt godkänd räkning.

 

Angivna innehav och ­engagemang i ­andra bolag
Styrelse- och ledningspersonernas angivna innehav av värdepapper i Transfer avser både privata äganden och äganden genom närstående eller bolag som kontrolleras av personen. I förteckning över engagemang i andra bolag ingår pågående eller under de senaste fem åren avslutade styrelseuppdrag i andra aktiebolag, i enlighet med utdrag ur Näringslivsregistret hos Bolagsverket, samt uppgifter om äganden överstigande tio procent i övriga bolag, vilka uppgivits av respektive befattningshavare inför upprättandet av detta dokument.

Mentor

Bolagets mentorer är Amudova AB.
Amudova nås på e-post info@amudova.se , telefon 08-546 017 58 och har utdelningsadressen Box 5855, 114 34 Stockholm.