Investor Relations

Styrelse och revisor

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. Transfer Groups styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.

Mats Holmberg Styrelseordförande

(född 1958)
Mats Holmberg har över 30 års erfarenhet av företagsgrundande och entreprenörskap. Mats är en visionär och entreprenör och arbetar aktivt både i noterade och onoterade bolag.

Pågående uppdrag: Ordförande: Commuter Security Group AB, Mil Sec Sverige AB, Sensec AB, Sensec Academy AB, Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB.
Ägare och ordförande: Des Mond AB 100%, Soft Telecom Sweden AB 50%.
Ordförande och VD: Ubewise Sweden AB.
Ledamot: Amigo Alarm Sweden AB, SKOTAS AB, Wrenshit AB.
Suppleant: Doktor Hemma ASIH Stockholm AB.
Tidigare uppdrag: Ordförande: iZafe AB, Minutus Training AB.
Ledamot FRISQ AB (publ), Amadra AB.
Utbildning: Umeå Universitet; Business. IHM Business School, Sales & Market Management.
Oberoende: Nej.
Aktieinnehav: Äger direkt och genom bolag 99 751 114 aktier.
Optionsinnehav: 2 260 000 optioner.

Petra Karlsson Ekström Styrelseledamot

(född 1970)

Pågående uppdrag: VD sedan januari 2016 för Fastighets AB Förvaltaren. 
Tidigare uppdrag: VD för Sundbybergs Stadshus AB, tf VD för Telge Hovsjö AB, Ekonomichef för Sundbybergs stad, fastighets- och utvecklingschef för Telge Hovsjö AB samt projektledare för ombyggnation och samlokalisering för Telgekoncernen.
Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet samt Executive Program in Infra Service Management vid KTH Executive School.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: -

Geir Remmem Styrelseledamot

(född 1959)

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Last Mile Solution AS, Styrelseledamot Sensec Solutions AS, styrelseledamot Last Mile AS, styrelseledamot Bertel O. Steen Power Solution AS, styrelseledamot och VD Bertel O. Steen Industri AS.
Tidigare uppdrag: Officer i Norges försvarsmakt i 18 nationella och internationella befattningar. Direktör för organisationsutveckling och vice VD för Verdisikring AS (Norges näst största säkerhetsföretag 1995), Executive Vice President Umoe Olje og Gass 6 år, koncerndirektör Bertel O. Steen AS 4 år, Koncernchef Bertel O. Steen Industri AS 18 år.
Utbildning: Krigsskola och Stabsskola i Norges försvarsmakt.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: -
Optionsinnehav: 0 optioner.

Daniel Söderberg Styrelseledamot

(född 1974)

Pågående uppdrag: Senior Advisor, styrelseordförande och medgrundare på Amudova AB sedan 2020. Styrelseordförande i ACNOF AB och styrelseledamot i Baitlove AB, Blue Skill AB samt medlemsorganisationen SME Sweden.
Tidigare uppdrag: Daniel har tidigare varit styrelseledamot och VD för Eyeonid Group AB samt COO på Svensk Företagsrekonstruktion AB. Daniel har även varit styrelseledamot i Comvesta AB (publ).
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: 300 000 aktier.
Optionsinnehav: 1 760 000 optioner.

Revisor

Johan Kaijser Revisor

Vid årsstämma den 25 maj 2021 valdes Allians Revision & Redovisning AB till revisionsbolag, med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor. Allians Revision & Redovisning AB är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR. Adress: Box 6070, 175 06 Jarfalla, telefon +46-8 50 90  6400.
Revisorsarvoden för 2020 kommer att betalas enligt godkänd räkning.

 

Angivna innehav och ­engagemang i ­andra bolag
Styrelse- och ledningspersonernas angivna innehav av värdepapper i Transfer avser både privata äganden och äganden genom närstående eller bolag som kontrolleras av personen. I förteckning över engagemang i andra bolag ingår pågående eller under de senaste fem åren avslutade styrelseuppdrag i andra aktiebolag, i enlighet med utdrag ur Näringslivsregistret hos Bolagsverket, samt uppgifter om äganden överstigande tio procent i övriga bolag, vilka uppgivits av respektive befattningshavare inför upprättandet av detta dokument.

Mentor

Bolagets mentorer är beQuoted AB.
beQuoted nås på e-post info@beQuoted.se , telefon 08-692 21 90 och har utdelningsadressen Box 5216, 102 45 Stockholm.