Investor Relations

Bolagsstyrning

Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år. Transfer Group utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till Transfer Groups styrelse inför upprättande av kallelse till bolagsstämma. Instruktion för VD har antagits av styrelsen, som även fastställt sin egen arbetsordning.

Transfer Group är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den. Transfer Group utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisions- eller ersättningsfrågor.