Investor Relations

Bolagsstyrning

Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år. Transfer Group utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till Transfer Groups styrelse inför upprättande av kallelse till bolagsstämma. Instruktion för VD har antagits av styrelsen, som även fastställt sin egen arbetsordning.

Transfer Group är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den. Transfer Group utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisions- eller ersättningsfrågor.

Intressekonflikter och närståendetransaktioner
Styrelsen är inte medveten om några privata intressen hos någon inom förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, styrelseledamot eller ledande befattningshavare som kan stå i strid med Transfer Groups intressen. Styrelsen känner inte till några transaktioner mellan Transfer Group och närstående personer eller företag.

Övrig information om ­styrelseledamöter och ­ledande ­befattningshavare
Det föreligger inga familjerelationer eller andra närståenderelationer mellan styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har, utöver vad som anges under varje person, varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem åren. Ej heller har någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon rättsprocess av väsentlig karaktär med anledning av konkurs. Det har under de fem senaste åren inte funnits några anklagelser och/eller sanktioner från myndighet eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad mot någon av dessa personer och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos emittent. Ingen av ovan nämnda ledande befattningshavare eller styrelseledamöter har av myndighet eller domstol förhindrats att handla som medlem av någon emittents styrelse eller ledningsgrupp under de senaste fem åren.

Ersättningar till styrelse
Styrelseledamöternas arvode bestäms av bolagsstämman. Beslutat arvode till styrelsen skall utgå med 15 000 kr per månad till respektive styrelseledamot, som inte är anställda i Bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreligger inga ekonomiska åtagande gentemot någon styrelseledamot eller annan befattningshavare i Transfer Group efter det att förordnandet eller anställningen upphört.

Ersättningar till VD
Bolagets VD Pernilla Jennesäter är anställd i bolaget sedan 1 juli 2020 med en fast månadslön sedan 31 maj 2022 om 150 000 kronor per månad. Bolaget gör enligt gällande VD-avtal pensionsavsättningar i enlighet med ITP1. Bolaget tecknar därutöver en särskild sjukvårdsförsäkring för VD.