Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Group publicerar justerade finansiella mål på medellång sikt

Styrelsen i Transfer Group AB (publ) ("Transfer eller Bolaget") har idag beslutat att justera Bolagets finansiella mål på medellång sikt. De nya målen, som ersätter de gamla kommunicerade målen, baseras till stor del på att stora extraordinära kostnader har tagits under 2022 och i synnerhet under Q4, vilket innebär att de största och de flesta kostnadsbesparingarna redan är tagna. I tillägg grundas de finansiella målen i förbättrade tillväxtmöjligheter till följd av en stark marknadsefterfrågan, långa avtal och en stark orderstock i ingången av 2023.

De justerade finansiella målen för perioden 2023 - 2025 är följande:

  • En organisk försäljningstillväxt (sammansatt årlig tillväxttakt, "CAGR") om 20 procent. Detta innebär att det föregående målet avseende försäljningstillväxt revideras upp till att enbart omfatta organisk tillväxt.
  • Ett positivt rörelseresultat under 2023.
  • En EBITDA-marginal under 2025 uppgående till 10 procent.

- Med starka tillväxtmöjligheter på grund av en ökande marknadsefterfrågan, långa avtal och en stark orderstock, har vi satt ambitiösa mål kommande år. Vi har vidtagit stora kostnadsåtgärder under Q4 som kommer medföra kostnadsbesparingar på ytterligare 25 MSEK under 2023. I tillägg har vi haft extraordinära kostnader av engångskaraktär som nu är tagna. Nu kan vi till hundra procent fokusera på att driva Transfer framåt, skapa värde för våra aktieägare och fortsätta att vara en pålitlig partner för våra kunder. Transfer har en stark position på marknaden, och vi är redo att fortsätta växa och driva vår verksamhet mot framtiden, säger Pernilla Jennesäter, vd på Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2023, kl. 20.00.