Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Group har avslutat sonderingsarbetet avseende avyttring av Commuter Security Group

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") har idag avslutat det sonderingsarbete som inleddes i augusti 2022 avseende en eventuell avyttring av det helägda dotterbolaget Commuter Security Group ("CSG" eller "Bolaget"). Trots att bud har inkommit under sonderingsperioden så har styrelsen i Transfer gjort bedömningen att behålla Bolaget. Under hösten har CSG tecknat ett flertal betydelsefulla avtal samtidigt som ledningsgruppen, parallellt med sonderingsarbetet, utarbetat en strategi för hur man ska effektivisera arbetet samt skapa högre marginaler i CSG för det fall man inte mottar ett marknadsmässigt bud.

Då CSG även fortsättningsvis kommer att vara en signifikant del av Transfer har man beslutat om att se över hur stödfunktionerna hos CSG, såväl som hos övriga dotterbolag nyttjas idag samt hur detta kan effektiviseras på bästa sätt för att minimera overheadkostnaderna inom koncernen. Implementeringen av den nya strategin, som innebär ett större fokus på effektivisering med delade overheadkostnader för hela koncernen, resulterar i högre marginaler för CSG och mindre overheadkostnader för Transfer som annars hade varit tvungna att tas. Nyligen flyttades CSG:s försäljningsavdelning upp till koncernnivå och liknande åtgärder kan komma att verkställas framöver.

- Vår utgångspunkt har under hela processen varit att enbart sälja CSG om vi får ett tillfredsställande bud. Då CSG har fortsatt att växa starkt under hösten så är vår bedömning att vi istället kommer kunna skapa en fortsatt bra tillväxt av Bolaget inom koncernen. Vi har under den senaste tiden påbörjat implementeringen av att flytta upp stödfunktionerna till koncernnivå och kommer fortsätta att se över detta den närmaste tiden för att kostnadseffektivisera verksamheten, vilket kommer mynna ut i ett starkare resultat framgent, säger Pernilla Jennesäter, vd på Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022, kl. 17.30.