Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Group beslutar om emission av aktier om cirka 23,6 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer Group" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Transfer Groups befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") om cirka 23,6 MSEK. Emissionslikviden ska primärt tillföra Bolaget rörelsekapital och stärka balansräkningen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sammanfattning

  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 21 mars 2023, och två (2) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,21 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Transfer Group cirka 23,6 MSEK, före emissionskostnader om cirka 3,5
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 31,6 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48,4 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till cirka 80
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 23 mars till och med den 6 april Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå i informationsmemorandumet som beräknas offentliggöras omkring den 22 mars 

Motiv för Företrädesemissionen

Transfer Group är ett holdingbolag med verksamhet inom säkerhet och bevakning. Bolagets målsättning är att vara en ledande aktör inom fysisk säkerhet genom att leverera högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar. 2022 har varit ett år där fokus legat på konsolidering och effektivisering av verksamheterna. Åtgärderna beräknas sammantaget ge kostnadsbesparingar om närmare 25 MSEK för 2023. Målet är att nå en organisk tillväxt om 20 procent och uppvisa en positiv EBITDA 2023. Bolaget hade vid utgången av januari en total orderstock på över 300 MSEK.

I syfte att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen ska skapa en finansiell grund, med lägre skuldsättning, i syfte att utveckla Bolagets verksamhet med ett fokus på lönsam tillväxt.

Vid en fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolagets cirka 23,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK.

Nettolikviden om cirka 20,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

  • Rörelsekapital för organisk tillväxt: 60%
  • Lösen av räntebärande lån: 30 %
  • Implementering av potentiella förvärv: 10%

Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 14 mars 2023, med stöd av bemyndigande, om en företrädesemission av högst 112 609 284 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Transfer Group en emissionslikvid om cirka 23,6 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 689 139,26 SEK till högst 5 067 417,78 SEK.

Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav, varvid varje (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,21 SEK per aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier.

Teckningsperioden löper från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handeln i teckningsrätter förväntas äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 3 april 2023 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 33,3 procent av rösterna och kapitalet (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

För att säkerställa Företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsförbindelser med Bolagets huvudägare Des Mond AB ("Des Mond") som ägs av styrelseordförande Mats Holmberg om totalt cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 31,6 procent av emissionsbeloppet. Mot bakgrund av Des Monds aktieinnehav är tilldelning av aktier till Des Mond dock villkorad av att Des Mond inte försätts i en budpliktssituation. Om Des Monds teckning av aktier skulle medföra budplikt, kommer tilldelningen att reduceras till det högsta tillåtna antalet aktier som kan tilldelas Des Mond utan att budplikt uppstår.

Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett konsortium av kvalificerade investerare om totalt cirka 11,4 MSEK, motsvarande cirka 48,4 procent av emissionsbeloppet. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till cirka 80 procent. För garantiåtaganden utgår en kontant garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet.

Informationsmemorandum

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen, innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.transfer.se, den 22 mars 2023 inför det att teckningsperioden inleds den 23 mars 2023.

Preliminär tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

17 mars 2023

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

20 mars 2023

Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

21 mars 2023

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter.

22 mars 2023

Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen

23 mars - 3 april 2023

Handel i teckningsrätter på NGM Nordic SME

23 mars - 6 april 2023

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

23 mars 2023 till och med det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

Handel med BTA (betald tecknad aktie) på NGM Nordic SME

Omkring den 13 april 2023

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se

Denna information är sådan som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2023, CEST 08,00

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Transfer Group AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen omkring den 22 mars 2023. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea Belarus, Ryssland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets regelverk för emittenter.