Investor Relations

Pressmeddelanden

Kommuniké från Transfer Group AB (publ):s årsstämma 2023

Årsstämman i Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget") ägde rum torsdagen den 11 maj 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.transfer.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att för stämman disponibla medel om 60 787 322 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som VD eller styrelseledamot under räkenskapsåret 2022 ansvarsfrihet.

Styrelse och revisorer 

Stämman omvalde styrelseledamöterna Mats Holmberg, Petra Karlsson Ekström, Geir Remmem och Daniel Söderberg. Stämman omvalde Mats Holmberg till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde Johan Kaijser som Bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 15 000 kronor per månad för var och en av ledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning. 

Emissionsbemyndigande 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning kan ske genom kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor.

Ändring av bolagsordningen 

Stämman fattade beslut om att avslå förslaget om att ändra bolagsordningen. Orsaken till beslutet är att det inte är möjligt att genomföra förändringen innan dess att lagförslaget vunnit laga kraft.

För ytterligare information kontakta:

Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.