Investor Relations

Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ)

Extra bolagsstämma för Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget") ägde rum idag den 6 december 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.transfer.se.

Val av och arvode till ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Daniel Söderberg till ny styrelseledamot. Styrelseledamoten Anders Lennerman avgick ur styrelsen i samband med extra bolagsstämman. Stämman beslutade vidare att den nyvalda styrelseledamoten ska erhålla ett arvode om 15 000 kronor per månad. Det noterades att Mats Holmberg, Petra Karlsson Ekström och Geir Remmem kvarstår som ordinarie styrelseledamöter.

Långsiktigt incitamentsprogram för ledningsgruppen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram varigenom 6 600 000 teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till personer i koncernens ledningsgrupp. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska erläggas marknadsmässig premie.

Programmet har en löptid på cirka tre år. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 2,85 procent av såväl aktierna som rösterna. Den procentuella utspädningen har beräknats enligt formeln (antalet nytillkomna aktier/totalt antal aktier efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet).

Långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar cirka 1 000 000 aktier i Bolaget, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram ("Styrelseprogrammet") varigenom 4 400 000 teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till styrelseledamöterna i Bolaget. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska erläggas marknadsmässig premie.

Programmet har en löptid på cirka tre år. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av Styrelseprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 1,92 procent av såväl aktierna som rösterna. Den procentuella utspädningen har beräknats enligt formeln (antalet nytillkomna aktier/totalt antal aktier efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Styrelseprogrammet).

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.