Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Groups dotterbolag CSG får förlängt och utökat avtal med Trafikförvaltningen avseende bevakningstjänster till SL

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Commuter Security Group AB  ("CSG") har fått avtalet med Trafikförvaltningen avseende bevakningstjänster till SL förlängt. Uppdraget, som startade den 1 april 2019, innefattar en löptid om totalt fyra år med en option på ytterligare två år. Trafikförvaltningen har nu beslutat att utnyttja optionen vilket innebär att avtalet nu löper till och med 31 mars 2025. I tillägg har Trafikförvaltningen valt att utöka avtalet, vilket innebär att ordervärdet för den kommande avtalsperioden beräknas uppgå till cirka 104 MSEK, ett värde som är cirka 30 procent större än dagens befintliga avtal.

Beslutet att förlänga samarbetet grundar sig främst på det arbete som CSG hittills utfört under avtalsperioden. Trafikförvaltningen anser att CSG levererat goda resultat i termer av kvalité och tillgänglighet vilket innebär att man nu får fortsatt förtroende att bidra till resenärernas trygghet i kollektivtrafiken.

Det förlängda avtalet innebär att man ska fortsätta leverera egendomsbevakning i form av motverkande av klotter och skadegörelse för SL:s södra block med fokus på tunnelbana, pendeltåg och infrastruktur. I samråd med Trafikförvaltningen har CSG dessutom tagit beslut om att implementera drönarbevakning i avtalet som en del av ett utvecklingsprojekt.

- Att Trafikförvaltningen väljer att utnyttja sin option och dessutom utöka avtalet med fler väktare är ett kvitto på god leverans från vår sida under de senaste åren. Implementeringen av drönare som en del av bevakningen gör oss mer snabbfotade och kommer även vara ett viktigt verktyg för oss i framtiden, säger Pelle Johansson, VD på CSG.

- Närmare 900 000 resenärer reser med SL dagligen och att just CSG får fortsätta leverera tjänster i högsta klass till alla dessa resenärer är viktigt ur flera aspekter. Det förlängda och utökade avtalet stärker såväl kassaflödet som varumärket, något som är extra betydelsefullt i den tillväxtfas Transfer befinner sig i just nu, säger Pernilla Jennesäter, VD på Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2022, kl 14.10.