Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Group AB (publ) tecknar LoI med Nordic Aigis AB

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") tecknar LoI med ägarna av Nordic Aigis AB med avsikt att förvärva 100 % av aktierna. Grundarna av Nordic Aigis AB har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa säkerhetstjänster både inom privat och offentlig sektor.

Nordic Aigis grundades 2020 och det första verksamhetsåret uppgick omsättningen till drygt 3,6 MSEK med ett nettoresultat om 265 TSEK. För verksamhetsåret 2021 beräknas nettoomsättningen uppgå till ca 6,8 MSEK med ett EBITDA om ca 1,9 MSEK.

Transfers avsikt är att förvärva 100 procent av aktierna i Nordic Aigis AB med tillträde innan utgången av oktober 2021. LoI, Letter of Intent innebär inte en bindande överenskommelse utan förvärvet är fortfarande under förhandling. Det som diskuteras är en köpeskilling som består av en viss del kontant och en viss del i nyemitterade aktier i Transfer baserat på en viktad snittkurs (VWAP). Parterna diskuterar även en viss tilläggsköpeskilling som är baserad på framtida års resultat.

Nordic Aigis AB förbinder sig att från och med idag till och med den 31 oktober 2021, inte direkt eller indirekt förhandla med någon annan part än parterna i detta avtal rörande transaktionen eller någon annan liknande transaktion.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, info@transfer.se

Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället.Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet.Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.