Investor Relations

Pressmeddelanden

Transfer Group AB (publ) förvärvar Altum Security AB

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") har idag tecknat ett bindande avtal med ägarna av Altum Security AB ("Altum eller "Bolaget") avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget. Köpeskillingen uppgår till 12 MSEK, där köpeskillingen skall erläggas genom kvittning mot nyemitterade aktier i Transfer. Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma.

Om Altum Security AB

Altum Security är verksamma inom etablering av skyddade miljöer. Produkterna är exempelvis säkerhetsdörrar, glasfilm, safe room, överräckningslådor, värdeslussar, galler och jalusier. Därtill kopplade tjänster som förstudie, projektering, genomförande, utbildning, dokumentation, underhåll och service. Altum Security arbetar företrädesvis inom segmentet B2B.

Altum Security grundades 2020 av Magnus Ahde och är baserade i Enköping men med hela Sverige som marknadsplats.

Köpeskillingen uppgår till 12 MSEK där antalet aktier som skall emitteras fastställs genom VWAP (volume-weighted average price) beräknat på 5 handelsdagar före avtalsdagen (9 september 2021), inklusive avtalsdagen samt 4 handelsdagar därefter.

Tidsplan och villkor

Transaktionen är villkorad av godkännande på en extra bolagsstämma i Transfer Group. Vid godkänt beslut skall a) en revers ställas ut till säljaren som i nästa steg kvittas mot nyemitterade aktier i Transfer b) tillträde ske utan dröjsmål efter fattat beslut c) Transfer skall vid godkänt beslut registrera nyemission genom kvittning av Bolagets revers. Vid godkännande beräknas transaktionen vara genomförd i sin helhet senast november 2021.

Köpeskillingen är villkorad av att Bolaget för innevarande år 2021 redovisar ett resultat om lägst EBIT 1 MSEK.

Säljarna i Bolaget kommer att ingå en lock-up för de nyemitterade aktierna, lock-up gäller i 12 månader från tillträdesdagen.

Finansiell påverkan

Altums prognostiserade nettointäkter och EBIT för 2021 är beräknad till ca 10 MSEK respektive ca 1 MSEK. För 2022 beräknar Bolaget att nettointäkterna uppgår till ca 25 MSEK med en rörelsemarginal om ca 10 %.Styrelsens motivering till beslutet
Altum är ett snabbväxande företag med fokus på att skapa trygga miljöer. Trots sin unga ålder har Bolaget lyckats etablera sig väl och visar på en stadig tillväxt inom sin nisch. Altum kommer att komplettera och skapa stora synergier med den befintliga verksamheten B2B inom Transfer, som sammantaget kommer att skapa ett starkare erbjudande till kund. Samtidigt ser styrelsen att integrationen av Altums produkter och tjänster i sitt befintliga erbjudande kan ske till minimala ledtider och därmed skapa direkta synergieffekter.
Av det som framkommit från vår granskning av bolaget är att Altum har en god förmåga att såväl skapa intäkter som resultat på sista raden, drivs på en sund basis med företrädare som har en lång erfarenhet av branschen.

Sammantaget känner sig styrelsen bekväm att föreslå extrastämman att genomföra förvärvet.

Mats Holmberg, VD Transfer Group kommenterar förvärvet:-"Altums verksamhet kompletterar koncernen på ett bra sätt och vi har identifierat ett flertal synergier som kommer att gynna koncernen på såväl kort som lång sikt. Vi fortsätter på inslagen väg genom att förvärva bolag som vi ser kan komplettera vårt erbjudande." avslutar Mats Holmberg

Magnus Ahde, grundare och styrelseordförande i Altum Security AB kommenterar:-"Det känns bra att numera ingå i en säkerhetskoncern som har ett tydligt fokus på tillväxt. Altum har under sitt första verksamhetsår haft en kraftfull utveckling i såväl omsättning som resultat. Som en del av Transfer group kan vi göra det ännu bättre genom att utnyttja de synergier som skapas inom koncernen. Vi kommer att göra vårt yttersta för att bli ett bra tillskott till Transfer".

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, info@transfer.se

Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället.Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet.Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2021, klockan 08.22.