Investor Relations

Pressmeddelanden

Optionsprogrammen för styrelse och ledningsgruppen tecknas till 100 procent

Vid extra  bolagssstämman i Transfer Group AB (publ) den 6 december 2022 beslutades att emittera maximalt 4 400 000 teckningsoptioner till styrelsen och maximalt 6 600 000 teckningsoptioner till ledningsgruppen. Styrelsen har nu beslutat om tilldelning i enlighet med inkomna teckningar. Totalt tecknades och tilldelades samtliga optioner, vilket innebär att optionsprogrammen tecknas till 100 procent.

Syftet med optionsprogrammen är att främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till medarbetarnas ägarintresse i bolaget. 

Följande antal optioner har tecknats av:

  • Mats Holmberg, styrelseordförande 2 260 000 optioner
  • Daniel Söderberg, styrelseledamot 1 380 000 optioner
  • Geir Remmem, styrelseledamot 760 000 optioner
  • Pernilla Jennesäter, VD 1 820 000 optioner
  • Karin Nilsson, CFO 1 160 000 optioner
  • Jens Klevengård, Försäljningsdirektör 1 160 000 optioner
  • Mathias Svedlund, VD Sensec 1 160 000 optioner
  • Mika Andersson, Affärsområdeschef 1 160 000 optioner
  • Patrik Berg, VD CSG 140 000 optioner

"Att de båda optionsprogrammen har tecknats maximalt visar på en stark tro och engagemang i vår företagsvision och framtida framgångar", säger Mats Holmberg, styrelseordförande i Transfer Group.

Löptiden är tre år och varje option ger rätt till teckning av en aktie till teckningskurs 0,40 kr. Optionerna har emitterats till marknadsmässiga villkor till ett pris av 0,04 kr per teckningsoption. Maximal utspädning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av optionerna uppgår till cirka 4,66 procent.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.