Investor Relations

Pressmeddelanden

Kommuniké från Transfer Group AB (publ):s årsstämma 2022

Årsstämman i Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget") ägde rum tisdagen den 17 maj i Solna varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.transfer.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att för stämman disponibla medel om 23 437 729 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som VD eller styrelseledamot under räkenskapsåret 2021 ansvarsfrihet.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Mats Holmberg och Anna Frick och nyvalde Anders Lennerman och Geir Remman. Stämman omvalde Mats Holmberg till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde Johan Kaijser som Bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 15 000 kronor per månad för var och en av ledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Långsiktigt incitamentsprogram för ledningsgruppen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2022") varigenom 6 600 000 teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till personer i koncernens ledningsgrupp. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska erläggas marknadsmässig premie.

Programmet har en löptid på cirka tre år. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,60 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av LTI 2022, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 2,85 procent av såväl aktierna som rösterna. Den procentuella utspädningen har beräknats enligt formeln (antalet nytillkomna aktier/totalt antal aktier efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022).

Långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar cirka 300 000 aktier i Bolaget, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram ("Styrelseprogrammet") varigenom 4 400 000 teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till styrelseledamöterna i Bolaget. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska erläggas marknadsmässig premie.

Programmet har en löptid på cirka tre år. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,60 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av Styrelseprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 1,92 procent av såväl aktierna som rösterna. Den procentuella utspädningen har beräknats enligt formeln (antalet nytillkomna aktier/totalt antal aktier efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för Styrelseprogrammet).

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning kan ske genom kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att styrelsens säte ändras från Solna kommun till Stockholms kommun.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.