Investor Relations

Pressmeddelanden

Kallelse Transfer Group extra bolagsstämma 2021-01-19

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till extra

bolagsstämma tisdagen den 19 Januari 2021 klockan 10.00 på

Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 Januari 2021 klockan 10.00 på Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 Januari 2021,

Dels senast måndagen den 11 Januari 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Transfer Group AB, Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd, eller e-post: info@transfer.se , eller telefon: +46 70-898 10 90 . Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 5 januari, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.transfer.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 81 368 803 aktier, motsvarande 81 368 803 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden på extra bolagsstämman

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av förslag till dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Beslut om styrelsens förslag till nyemission;

7. Beslut om uppdragsavtal för genomförandet

8. Övriga frågor;

9. Mötets avslutande.

Danderyd, 2021-01-04

Styrelsen i Transfer Group AB (publ)

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission (Punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om att öka aktiekapitalet med maximalt 610 266 SEK genom riktad nyemission av maximalt 40 684 401 aktier. Efter genomförd riktad nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 1 830 798 SEK och antalet aktier till maximalt 122 053 204 st.

Bolaget tillförs maximalt 20 342 200 SEK i form av likvida medel. Emissionen innebär en utspädningseffekt om maximalt 25 %.

Följande villkor skall gälla för emissionen:

1. Bolagets befintliga aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna.

2. Emissionen är en riktad nyemission, en så kallad företrädesemission till befintliga aktieägare. Ingen utomstående part äger rätt att teckna aktier i emissionen.

3. Befintliga aktieägare äger rätt att teckna en (1) ny aktie per två (2) ägda aktier till teckningskursen 0,50 SEK per aktie.

4. Aktier ska tecknas fysiskt eller digitalt under den teckningsperiod som kommer att vara angivet på investeringsunderlag som skickas ut i samband med teckningsperioden.

5. Tecknade aktier ska betalas kontant i enlighet med den avräkningsnota som tecknare erhåller.

6. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

7. I händelse av aktieägare inte tecknar sin del, äger styrelsen rätt att tilldela ej tecknade aktier till aktieägare som önskar teckna fler än sin tilldelning. Alternativet kommer att finnas på teckningssedel att teckna utöver fastställd tilldelning.

8. Beslutet förutsätter inte ändring av bolagsordningen.

9. Verkställande direktören bemyndigas att göra sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för ärendets registrering hos Bolagsverket.Styrelsens förslag till beslut om upprättande av uppdragsavtal för genomförandet (Punkt 7)

1. Styrelsen föreslår att teckna uppdragsavtal med Capeum Nordic AB för genomförandet och exekvering av fattade beslut.

2. Uppdraget omfattar bland annat men inte uteslutande följande moment;

Aktieägarkontakt vid nyemission;

Administration vid nyemission;

Upprättande av ny aktiebok för DH;

Registrering av genomförda aktiviteter hos Bolagsverket där det är tillämpligt;

Och i övrigt tjänster kopplade till corporate governance och/eller corporate finance.

3. Merparten av tjänsterna från Capeum Nordic AB debiteras på löpande räkning enligt överenskommelse i erhållen offert.

Transfer Group AB (Publ)

Info@transfer.se

Svärdvägen 29

182 33 Danderyd