Investor Relations

Pressmeddelanden

Kallelse Transfer Group AB (Publ) Årsstämma 2021-05-25

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021 klockan 10.00 på Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd.

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 25 maj 2021 klockan 10.00 på Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 maj 2021,

Dels senast tisdagen den 18 maj 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Transfer Group AB, Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd, eller e-post: info@transfer.se , eller telefon: +46 70-898 10 90 . Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 18 maj, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.transfer.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 109 369 813 aktier, motsvarande 109 369 813 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden på Årsstämman

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman;

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 3. Godkännande av förslag till dagordning;

 4. Val av en eller två justeringsmän;

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

 7. Beslut

a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

 1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;

 2. Val av styrelse och revisor;

 3. Övriga frågor;

 4. Mötets avslutande.

Danderyd, 2021-04-26

Styrelsen i Transfer Group AB (publ)

Transfer Group AB (Publ)

Info@transfer.se

Svärdvägen 29

182 33 Danderyd

info@transfer.se