Investor Relations

Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Transfer Group AB (publ)

Transfer Group AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 klockan 13.00 på Warfvinges väg 35 i Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2022,
  • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 5 maj 2023.

 

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till ir@transfer.se eller till Transfer Group AB (publ), Warfvinges väg 35, 112 74 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 3 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 3 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.transfer.se Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas på adress eller e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan.

Förslag till dagordning

1.        Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd

3.        Godkännande av dagordning

4.        Val av en eller två justerare

5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.        Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.        Beslut om:

           a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

           b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

           c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8.      Beslut om antal styrelseledamöter

9.      Beslut om arvode till styrelseledamöterna

10.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

11.   Beslut om antal revisorer, arvode till revisorn samt val av revisor

12.   Beslut om emissionsbemyndigande

13.   Beslut om ändring av bolagsordningen

14.   Avslutande av stämman

Förslag:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att för stämman disponibla medel balanseras i ny räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 8 på dagordningen)

Aktieägare som representerar cirka 400 000 aktier i bolaget, föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 9 på dagordningen)

Aktieägare som representerar cirka 400 000 aktier i bolaget, föreslår att styrelsearvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 15 000 kronor per månad för var och en av ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 10 på dagordningen)

Aktieägare som representerar cirka 400 000 aktier i bolaget, föreslår omval av Mats Holmberg, Petra Karlsson Ekström, Geir Remmem och Daniel Söderberg för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Mats Holmberg.

Beslut om antal revisorer, arvode till revisorn samt val av revisor (punkt 11 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolaget, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan suppleant, att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning och att Johan Kaijser ska omväljas till bolagets revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13 på dagordningen)

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av möjligheten att hålla bolagsstämma helt digitalt samt för att möjliggöra att stämma hålls på annan ort än där styrelsen har sitt säte föreslår styrelsen att en ny § 12 införs i bolagsordningen enligt följande:

 "§ 12 Ort för bolagsstämma och digital stämma

Stämma ska förutom där styrelsen har sitt säte kunna hållas på annan ort inom Stockholms län eller helt digitalt."

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt detta förslag skall vara villkorat av att möjligheten att hålla helt digital bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Den föreslagna bolagsordningsändringen framgår i sin helhet av Bilaga 1.

För beslut enligt förslaget erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.transfer.se senast från och med onsdagen 26 april 2023 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf .

__________

 Stockholm i april 2023

Transfer Group AB (publ)

Styrelsen

__________

För ytterligare information kontakta:

Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se 

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.