Investor Relations

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - september 2022

Strategisk positionering baserat på säkerhet och framtidstro

Förändring av koncernens struktur, dels på grund av fusion av Sensec under 2022 samt dels på grund av förvärvade bolag under 2021, gör att det är markant förändring vid jämförelse av perioderna.

Finansiell utveckling 1 juli - 30 september

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 90 643 TSEK (50 970), en ökning med 78% i förhållande till föregående år, vilket till stor del kan hänföras till fusionen av Sensec och förvärvet av Altum. Exkluderat omsättningen från fusionerat/förvärvat bolag så uppgick omsättningen för kvartalet till 52 490 TSEK, en ökning med 3% i förhållande till föregående år. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 217 TSEK (-504). 
 • Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till 312 TSEK (2 194).
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 59 757 TSEK (19 532) och har framförallt ökat som en följd av de aktier som emitterats som fusionslikvid till tidigare aktieägare av Sensec Holding. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,01).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2 106 TSEK (-3 596).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13 054 TSEK (4 949).

Finansiell utveckling 1 januari - 30 september

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 254 166 TSEK (136 370), en ökning med 86% i förhållande till föregående år, vilket till stor del kan hänföras till fusionen av Sensec samt förvärvet av Altum. Exkluderat omsättningen från fusionerat/förvärvat bolag så uppgick omsättningen för perioden till 156 093 TSEK, en ökning med 14% i förhållande till föregående år. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -25 078 TSEK (-4 139). Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -8 663 TSEK (3 721).
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 59 757 TSEK (19 532) och har framförallt ökat som en följd av de aktier som emitterats som fusionslikvid till tidigare aktieägare av Sensec Holding. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -11 391 TSEK (455).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13 054 TSEK (4 949).

 

2022

2021

2022

2021

2021

TSEK

juli-sept

juli-sept

jan-sept

jan-sept

jan-dec

Nettoomsättning

90 643

50 970

254 166

136 370

197 157

Rörelseresultat

-5 217

-504

-25 078

-4 139

-12 828

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

312

2 194

-8 663

3 721

-778

Eget kapital

59 757

19 532

59 757

19 532

22 286

Resultat per aktie, kr

-0,03

-0,01

-0,12

-0,04

-0,12

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 106

-3 596

-11 391

455

11 682

Likvida medel

13 054

4 949

13 054

4 949

16 916

Väsentliga händelser under perioden 

 • CSG har tecknat ett strategiskt viktigt avtal med Lindhagens Centrum avseende bevaknings- och säkerhetstjänster
 • Petra Karlsson Ekström väljs till ny styrelseledamot. Tidigare ledamot Anna Frick avgår på egen begäran. 
 • Transfer Groups styrelse har beslutat att sondera terrängen för eventuell avyttring av dotterbolaget CSG.
 • Sensec har fått i uppdrag att leverera säkerhetslösningar till ett EU-finansierat projekt i Sverige och Finland. Uppdraget avser att leverera röntgenutrustning till Viking Lines färjeterminaler i Stockholm och Åbo till ett totalt ordervärde uppgående till 3 MSEK.
 • Altum har fått i uppdrag att leverera och installera okrossbara glaslösningar till en större butikskedja i Sverige. Altum kommer till en början att leverera Hammerglass Add-On-system till 50 av butikskedjans cirka 200 butiker där leveransen kommer att ske i flera etapper med start omgående och beräknas vara slutförd under 2022.
 •  CSG har tecknat ett avtal med ett större köpcentrum, beläget i en förort till Stockholm, avseende bevaknings- och säkerhetstjänster. Avtalet löper initialt under 24 månader och innefattar bevakning med väktare under samtliga dagar i veckan.
 • CSG har vunnit en upphandling avseende bevaknings- och säkerhetstjänster för Vallentuna och Täby kommun. Uppdragen, som beräknas starta den 1 januari 2023, löper till och med 31 december 2025 med option på ytterligare ett år. Ordervärdet för Vallentuna kommun beräknas uppgå till 12 MSEK med en takvolym uppgående till 18 MSEK för hela avtalsperioden. Ordervärdet för Täby kommun beräknas uppgå till 11 MSEK med en takvolym uppgående till 25 MSEK för hela avtalsperioden.
 • CSG har fått avtalet med Trafikförvaltningen avseende bevakningstjänster till SL förlängt. Uppdraget, som startade den 1 april 2019, innefattar en löptid om totalt fyra år med en option på ytterligare två år. Trafikförvaltningen har nu beslutat att utnyttja optionen vilket innebär att avtalet nu löper till och med 31 mars 2025. I tillägg har Trafikförvaltningen valt att utöka avtalet, vilket innebär att ordervärdet för den kommande avtalsperioden beräknas uppgå till cirka 104 MSEK, ett värde som är cirka 30 procent större än dagens befintliga avtal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • CSG har tilldelats det tredje och sista anbudsområdet, Danderyds kommun, i den upphandling som kommunicerades den 30e september 2022. Uppdraget, som beräknas starta den 1 januari 2023 och löpa till och med 31 december 2025 med option på ytterligare ett år, har ett ordervärde som beräknas uppgå till 12 MSEK med en takvolym uppgående till 18 MSEK för hela avtalsperioden. I och med att CSG tidigare har tilldelats Vallentuna och Täby kommun så erhöll man samtliga tre anbudsområden i upphandlingen.
 • CSG har fått merparten av avtalen utökade i tidigare kommunicerad vunnen upphandling. Avtalen, som omfattar kommunerna Vallentuna och Danderyd med avtalsstart den 1 januari 2023, har ett utökat ordervärde på 1,4 MSEK per år respektive 2,7 MSEK per år. 
 • Sensec AB har levererat säkerhetsteknik till frivården. Affären har i ett första steg implementerats på frivårdskontoret i Stockholms stad. Under nästa år beräknas fler frivårdskontor i Sverige implementera säkerhetsteknik för att trygga säkerheten för sin personal och sina klienter. 
 • Transfer Group AB har avslutat sonderingsarbetet avseende avyttring av CSG. 

VD har ordet

Transfer Group visar stark tillväxt och formerar sig för en lönsam framtid

Två kvartal har passerat sedan jag tillträdde i rollen som VD för Transfer Group och mycket har hänt sedan dess. Koncernen har vuxit och omsättningen har ökat med 86 % jämfört med föregående år, varav 14 % hänförs till organisk tillväxt och resterande 72 % till de fusionerade Sensec bolagen. I detta kvartal vände vi även till ett försiktigt positivt EBITDA och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, en vändning som jag dock hade förväntat mig något tidigare. Jag känner mig trygg i att både resultatet och kassaflödet, i enlighet med våra förväntningar, kommer förstärkas väsentligt framöver. 

Som vi nyligen kommunicerat har vi valt att avbryta sonderingsarbetet avseende en eventuell avyttring av CSG. CSG har försäljningsmässigt gjort ytterligare ett starkt kvartal även om resultatet detta år är hårt belastat av kostnader av engångskaraktär. Jag ser en förändrad bild av både lönsamhet och kassaflöde när dessa kostnader är tagna samt att omorganiseringen av stödfunktionerna är genomförda, vilket bör ske under början av nästa år.

Nu blickar vi framåt mot en spännande framtid med betydligt bättre förutsättningar. Samtliga verksamhetsområden, inklusive bevakningsdelen, bygger en stark orderstock och flertalet intressanta affärsmöjligheter har dykt upp. Transfer Group är i ett helt annat läge idag och för att ytterligare effektivisera organisationen centraliserar vi flera av funktionerna och formerar verksamheten i fyra divisioner med färre dotterbolag. Vi kommer att förflytta all vår mjukvara in en egen division för att samordna utvecklingen och förstärka kompetensen inom detta område. Sensecbolagen, som idag har verksamhet i Sverige och Norge, kommer drivas som en gemensam enhet för att erhålla ytterligare effekter av redan idag befintliga synergier under divisionen Säkerhetskontroller. Systerbolagen Altum Security, Mil Sec Sverige och Amigo Alarm kommer slås samman till ett gemensamt bolag med namnet Transfer Security under divisionen Säkerhetsteknik. Självklart är vi rädda om våra väl inarbetade varumärken, dessa kommer kvarstå. Verksamhetsområdena i dessa bolag går hand i hand och vi ser ett växande behov hos våra kunder av kombinationserbjudanden, varav det mest effektiva blir att driva dem som en enhet. CSG blir kvar i koncernen i divisionen Bevakning.

Idén om att positionera våra verksamhetsområden likt en pyramid kvarstår men i en utvecklad form. Vår serviceplattform är under uppbyggnad och kommer bidra till ytterligare ett lager i pyramidens bas. Långa serviceavtal ger stabilitet och återkommande intäkter på en ständigt föränderlig marknad. Vi ska fortsätta utveckla mjukvara som är kompatibel med befintlig hårdvara för att effektivisera och skapa unika helhetserbjudanden. Transfer Group levererar ett brett utbud av säkerhetsprodukter och tjänster. Det är av största vikt att våra olika delar kompletterar varandra och ger kunden möjlighet till sömlösa kombinationslösningar.

Med ett skärpt säkerhetsläge i världen blir vår bransch viktigare än någonsin, vilket märks av i det ökade antalet förfrågningar som inkommer. Ett tydligt exempel är Altum som redovisar en tillväxt med 52 procent jämfört med Q2 2022. Transfer Group fyller en viktig funktion i samhället och ska genom sina olika verksamhetsområden verka för att skapa en tryggare tillvaro för alla.

Pernilla Jennesäter,
VD Transfer Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022, kl. 08.30.