Investor Relations

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - mars 2023

God tillväxt och lönsamhetsutveckling inleder året. 

Finansiell utveckling 1 januari-31 mars 2023

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 93 042 TSEK (77 701), en tillväxt med 20 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Tillväxten hänförs uteslutande till organisk tillväxt.  
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 467 TSEK (-9 246). 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 3 487 TSEK (-3 541).
 • Justerat EBITDA för perioden uppgick till 1 422 TSEK (-3 199). Justering har gjorts för en engångsintäkt under perioden uppgående till 2 065 TSEK, vilken är hänförlig till återläggning av tilläggköpeskilling avseende Sensec AS. 
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 40 919 TSEK (74 857). 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,06).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för perioden uppgick till -1 217 TSEK (-4 741).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 14 440 TSEK (15 715).

 

2023

2022

2022

TSEK

jan-mars

jan-mars

jan-dec

Nettoomsättning

93 042

77 701

352 426

Rörelseresultat

-1 467

-9 246

-45 187

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

3 487

-3 541

-15 354

Justerat EBITDA

1 422

-3 199

-2 224

Eget kapital

40 919

74 857

43 570

Resultat per aktie, kr

-0,01

-0,06

-0,20

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

-1 217

-4 741

-29 843

Likvida medel

14 440

15 715

10 251

Finansiella mål

I februari 2023 publicerade Transfer justerade finansiella mål, vilka för perioden 2023 - 2025 är;

 • En organisk försäljningstillväxt (sammansatt årlig tillväxttakt, "CAGR") om 20 procent. Detta innebär att det föregående målet avseende försäljningstillväxt revideras upp till att enbart omfatta organisk tillväxt.
 • Ett positivt rörelseresultat under 2023.
 • En EBITDA-marginal under 2025 uppgående till 10 procent.

Väsentliga händelser under perioden 

 • Amigo Alarm Sweden AB namnändrades till Transfer Security AB för att skapa ett starkare varumärke inom säkerhetsteknik och fysisk säkerhet. Verksamheterna i dotterbolagen, Altum Security AB och Mil Sec Sverige AB har överlåtits till Transfer Security för att förstärka synergierna och skapa ett helhetserbjudande med en bredare portfölj av lösningar.
 • Sensec AB har i samarbete med Transfer Security AB, har mottagit en order genom ett ramavtal på ett omfattande fordonsramningsskydd från ett rikstäckande public service-bolag. Ordervärdet uppgår till 3,5 MSEK och leveransen kommer att ske under 2023 i samband med en ombyggnation som genomförs.
 • CSG i samarbete med Transfer Security AB har mottagit en order från Vallentuna och Täby kommun på initialt 150 personlarm, vilket är ett resultat av tidigare vunna upphandlingar med de båda kommunerna. Det totala ordervärdet, som inkluderar installation och support, uppgår till cirka 2 MSEK.
 • Vid extra bolagsstämma i Transfer Group i december 2022 beslutades att emittera maximalt 4 400 000 teckningsoptioner till styrelsen och maximalt 6 600 000 teckningsoptioner till ledningsgruppen. Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med inkomna teckningar. Totalt tecknades och tilldelades samtliga optioner. Syftet med optionsprogrammen är att främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till medarbetarnas ägarintresse i bolaget.
 • Kammarkollegiet har genomfört en ramavtalsupphandling avseende bevaknings- och larmcentralstjänster. CSG har tilldelats sju anbudsområden avseende bevakningstjänster. CSG har även blivit tilldelade larmcentralstjänster som är ett rikstäckande avtalsområde. Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 1,3 miljarder kronor under hela avtalsperioden, som löper under 48 månader med start den 1 april 2023. Transfers bedömning är att cirka 20-40 miljoner kronor kommer att tillföras CSG under avtalsperioden, dock råder det stor osäkerhet och det slutliga ordervärdet för CSGs del kan bli såväl mer än 40 MSEK som mindre än 20 MSEK.
 • Sensec AB har fått tilldelningsbeslut avseende säkerhetsutrustning till Kriminalvården med ett ordervärde om cirka 98 MSEK
 • CSG har fått avtalet med Trafikförvaltningen avseende Trygghetsvärdar i utsatta områden till SL förlängt. Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen har nu beslutat att utnyttja den första optionen vilket innebär att avtalet nu löper till och med 30 september 2025. Därefter finns möjlighet att även det sista optionsåret löses ut. Det totala avtalsvärdet för den kommande avtalsperioden på två år beräknas uppgå till cirka 36 MSEK.
 • Sensec AB, i samarbete med Transfer Security AB, har vunnit en upphandling avseende perimeterskydd för Luftfartsverket. Ramavtalet beräknas löpa under två år och starta så snart tidsfristen för avtalsspärren löpt ut. Det estimerade ordervärdet beräknas uppgå till 40 MSEK.
 • Sensec AB har mottagit en order från Sysav Industri AB om att leverera säkerhetsteknik i form av fyra radiologiska detektorer från Radcomm. Ordervärdet beräknas uppgå till ca 3 MSEK och detektorerna ska vara levererade till Sysav senast under slutet av Q2 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Transfer Group har slutfört den företrädesemission av aktier som offentliggjordes genom pressmeddelande den 14 mars 2023. Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 6 april 2023, har tecknats till cirka 80 procent. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet

God tillväxt och lönsamhetsutveckling inleder året!

Det är med stor glädje och stolthet jag presenterar Transfer Groups första kvartal 2023 som visar en stark utveckling både tillväxtmässigt och lönsamhetsmässigt inom samtliga verksamhetsområden. En effektivare organisation i kombination med hårt arbete och högkvalitativa leveranser till lojala kunder har tagit oss i önskad riktning. 

Stora organisatoriska förändringar är gjorda inom koncernens alla delar och många nya uppdrag har startats upp. Vi vinner mark inom flera områden och vårt koncept som helhetsleverantör av fysisk säkerhet blir mer och mer framträdande. Att systerbolagen i koncernen har utvecklats till varandras starkaste återförsäljare går helt i linje med vår vision. 

I nära dialog med nya och befintliga kunder skräddarsyr vi innovativa lösningar där hela produktutbudet erbjuds som en tjänst snarare än enskilda produkter. Transfer Group ska växa och utvecklas tillsammans med kunderna för att möta och tillfredsställa morgondagens behov.

Under årets första kvartal har vi vunnit stora avtal av väsentlig betydelse för koncernen, Kriminalvården (98 MSEK), Luftfartsverket (40 MSEK) och SL (36 MSEK) för att bara nämna några. Dessa stora tunga avtal ger oss en stabil bottenplatta att stå på och genererar återkommande omsättning och resultat många år framöver. I kombination med stora tunga avtal kan vi i lugn och ro fokusera på de mindre mer dynamiska uppdragen, med starka synergier och goda utvecklingsmöjligheter.

Redan under slutet av föregående år påbörjades arbetet med att förstärka vår finansiella plattform genom att effektivisera såväl organisationen som finansieringslösningarna. Detta arbete kommer även genomsyra 2023 då det är av största vikt att skapa riktiga förutsättningar för framtiden. Vi har lagt mycket tid, kraft och engagemang på detta arbete i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden och möta uppsatta finansiella mål.

Transfer Group visar en tydlig vändning rent finansiellt, vilket naturligtvis är positivt och väldigt viktigt. Med det sagt är det dock viktigt att komma ihåg att vi ännu bara befinner oss i starten av vår resa. Vi har mycket arbete kvar att göra, genomlysning av verksamheten fortsätter för att skapa en än mer effektiv organisation, nya kommersiella satsningar intensifieras för att öka vår organiska tillväxt och intressanta förvärv analyseras för att komplettera och bredda vår nuvarande affär. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare i gruppen. Jag imponeras dagligen av det engagemang och hårda arbetet jag ser på alla nivåer.

Stockholm 2023-05-09

Pernilla Jennesäter

VD Transfer Group AB

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023, kl. 08.30.