Investor Relations

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

"2022 har varit ett år där fokus legat på konsolidering, färdriktningen och uppstädning av det gamla. Vi har därtill medvetet valt att för året ta stora extraordinära kostnader av engångskaraktär, vilket medfört ett förlusttyngt resultat. Vi gör dessa åtgärder nu för att med en tydlig plan, ett rensat bord och en ny målbild ta oss an ett framgångsrikt 2023. Dessa åtgärder beräknas sammantaget ge kostnadsbesparingar om närmare 25 MSEK för 2023", säger Pernilla Jennesäter, vd på Transfer Group.

Finansiell utveckling 1 oktober-31 december

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 98 260 TSEK (55 787), en ökning med 76% i förhållande till föregående år, vilket till stor del kan hänföras till fusionen av Sensec. Exkluderat omsättningen från fusionerat bolag så uppgick omsättningen för kvartalet till 62 539 TSEK, en ökning med 12% i förhållande till föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -20 109 TSEK (-8 689).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -6 691 TSEK (-4 499).
 • Justerat EBITDA för perioden uppgick till -227 TSEK (-1 522). Periodens resultat belastas med engångskostnader hänförligt till bland annat avyttringen av styrsystemet Brains samt organisationsförändringar.
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 43 570 TSEK (22 286) och har framför allt ökat som en följd av de aktier som emitterats som fusionslikvid till tidigare aktieägare av Sensec Holding.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,07).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 524 TSEK (11 227).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10 251 TSEK (16 916).

Finansiell utveckling 1 januari-31 december

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 352 426 TSEK (192 157), en ökning med 83% i förhållande till föregående år, vilket till stor del kan hänföras till fusionen av Sensec. Exkluderat omsättningen från fusionerat bolag så uppgick omsättningen för perioden till 236 789 TSEK, en ökning med 19% i förhållande till föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -45 187 TSEK (-12 828).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -15 354 TSEK (-778).
 • Justerat EBITDA för perioden uppgick till -2 224 TSEK (2 828). Periodens resultat belastas med engångskostnader hänförligt till bland annat avyttringen av styrsystemet Brains, organisationsförändringar samt fusions- och noteringsrelaterade kostnader.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 kr (-0,12).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -14 915 TSEK (11 682).

 

2022

2021

2022

2021

TSEK

okt-dec

okt-dec

jan-dec

jan-dec

Nettoomsättning

98 260

55 787

352 426

197 157

Rörelseresultat

-20 109

-8 689

-45 187

-12 828

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-6 691

-4 499

-15 354

-778

Justerat EBITDA

-227

-1 522

-2 224

2 828

Eget kapital

43 570

22 286

43 570

22 286

Resultat per aktie, kr

-0,07

-0,07

-0,20

-0,12

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 524

11 227

-14 915

11 682

Likvida medel

10 251

16 916

10 251

16 916

 

 

Väsentliga händelser under perioden

 • CSG har tilldelats det tredje och sista anbudsområdet, Danderyds kommun, i den upphandling som kommunicerades den 30e september 2022. Uppdraget, som beräknas starta den 1 januari 2023 och löpa till och med 31 december 2025 med option på ytterligare ett år, har ett ordervärde som beräknas uppgå till 12 MSEK med en takvolym uppgående till 18 MSEK för hela avtalsperioden.
 • CSG har fått merparten av avtalen utökade i tidigare kommunicerad vunnen upphandling. Avtalen, som omfattar kommunerna Vallentuna och Danderyd med avtalsstart den 1 januari 2023, har ett utökat ordervärde på 1,4 MSEK per år respektive 2,7 MSEK per år.
 • Sensec AB har levererat säkerhetsteknik till frivården. Affären har i ett första steg implementerats på frivårdskontoret i Stockholms stad. Under nästa år beräknas fler frivårdskontor i Sverige implementera säkerhetsteknik för att trygga säkerheten för sin personal och sina klienter.
 • Transfer Group AB har avslutat sonderingsarbetet avseende avyttring av CSG.
 • Patrik Berg har utsetts till ny vd för CSG. Patrik, som har över 30 års erfarenhet från säkerhetsbranschen.
 • Sensec AB har fått i uppdrag att leverera säkerhetsteknik till Linköpings flygplats. Tekniken omfattar automatiserade röntgensystem av C2-standard för kontroll av sprängämnen i handbagage, en röntgenteknik som blir allt vanligare på flygplatser. Ordern har en begränsad inverkan på Transfers finansiella ställning, men visar på den bredd Transfer har i sitt helhetserbjudande.
 • CSG har erhållit två tilldelningsbeslut från Trafikverket. Tilldelningsbesluten avser bevakningstjänster till Trafikverkets plattformar, förbindelser och tillhörande objekt på Stockholms Centralstation respektive Örebro Centralstation. De båda uppdragen beräknas starta den 1 april 2023 med en löptid på tre år samt en option på ytterligare två år. Ordervärdet för Stockholms Centralstation uppgår till cirka 16 MSEK och för Örebro Centralstation cirka 10 MSEK över hela femårsperioden.
 • Vid extra bolagsstämma i Transfer Group beslutades att emittera maximalt 4 400 000 teckningsoptioner till styrelsen och maximalt 6 600 000 teckningsoptioner till ledningsgruppen.
 • Sensec Solutions AS har avyttrat styrsystemet BRAINS till Tratec Solutions AS. Köpeskillingen för rörelsen uppgick till 13,5 MSEK och erlades kontant i samband med tillträdet den 23 december 2022. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Amigo Alarm Sweden AB byter namn till Transfer Security AB för att skapa ett starkare varumärke inom säkerhetsteknik och fysisk säkerhet. Verksamheterna i Transfers två andra dotterbolag, Altum Security AB och Mil Sec Sverige AB kommer också att överföras till Transfer Security för att förstärka synergierna och skapa ett helhetserbjudande med en bredare portfölj av lösningar.
 • Sensec AB har i samarbete med Transfer Security AB, har mottagit en order genom ett ramavtal på ett omfattande fordonsramningsskydd från ett rikstäckande public service-bolag. Ordervärdet uppgår till 3,5 MSEK och leveransen kommer att ske under 2023 i samband med en ombyggnation som genomförs.
 • CSG i samarbete med Transfer Security AB har mottagit en order från Vallentuna och Täby kommun på initialt 150 personlarm, vilket är ett resultat av tidigare vunna upphandlingar med de båda kommunerna. Det totala ordervärdet, som inkluderar installation och support, uppgår till cirka 2 MSEK.
 • Vid extra bolagsstämma i Transfer Group i december 2022 beslutades att emittera maximalt 4 400 000 teckningsoptioner till styrelsen och maximalt 6 600 000 teckningsoptioner till ledningsgruppen. Styrelsen har nu beslutat om tilldelning i enlighet med inkomna teckningar. Totalt tecknades och tilldelades samtliga optioner. Syftet med optionsprogrammen är att främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till medarbetarnas ägarintresse i bolaget.
 • Kammarkollegiet har genomfört en ramavtalsupphandling avseende bevaknings- och larmcentralstjänster. CSG har tilldelats sju anbudsområden avseende bevakningstjänster. CSG har även blivit tilldelade larmcentralstjänster som är ett rikstäckande avtalsområde. Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 1,3 miljarder kronor under hela avtalsperioden, som löper under 48 månader med start den 1 april 2023. Transfers bedömning är att ca 20-40 miljoner kronor kommer att tillföras CSG under avtalsperioden, dock råder det stor osäkerhet och det slutliga ordervärdet för CSGs del kan bli såväl mer än 40 MSEK som mindre än 20 MSEK.
 • Sensec AB har fått tilldelningsbeslut avseende säkerhetsutrustning till Kriminalvården med ett ordervärde om ca 98 MSEK
 • Transfer Group har publicerat justerade finansiella mål

VD har ordet

Vi stänger böckerna för 2022 och konstaterar att vi nu skapat förutsättningar för en effektiv och lönsam verksamhet framåt. 

Sammanfattningsvis har 2022 varit ett år där fokus legat på konsolidering, färdriktningen och uppstädning av det gamla. Vi har därtill medvetet valt att för året ta stora extraordinära kostnader av engångskaraktär, vilket medfört ett förlusttyngt resultat. Vi gör dessa åtgärder nu för att med en tydlig plan, ett rensat bord och en ny målbild ta oss an ett framgångsrikt 2023. 

Året inleddes med ovanligt höga sjuklönekostnader och övertidskostnader för personalintensiva CSG till följd av restriktionerna kopplade till pandemin. CSG har under året vunnit många nya avtal vilket har medfört högt fokus på rekrytering. Uppstart av nya projekt leder till utbildning av både befintlig och nyanställd personal som i sin tur medför att ett större antal övertidstimmar har betalats ut för att säkerställa driften av tidigare igångsatta projekt. Året påverkas även av fusionsrelaterade kostnader, dels rent juridiskt men det har också krävt mycket tid och resurser att forma den nya koncernstrukturen med ett integrerat Transfer och Sensec. Bolaget har haft extraordinära kostnader hänförliga till Sensec Solutions AS avseende pågående utvecklingsprojekt samt avyttringen av Automationsavdelningen innehållande dessa projekt. Vi har i samband med bokslutet vänt på alla stenar och tagit stora kostnader utöver ordinarie i syfte att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en gynnsam framtid för hela koncernen med stabila vinster och kassaflöden. 

Ny ledningsgrupp i koncernen, avyttringen av Automationsavdelningen i Norge, nytt management och färre chefsnivåer i CSG och Sensec Solutions AS samt ny rekryteringsprocess för att säkra full bemanning i CSG är alla åtgärder som tagits under 2022 för att säkra ökad lönsamhet kommande år. Dessa åtgärder beräknas sammantaget ge kostnadsbesparingar om närmare 25 MSEK för 2023.

Nu lyfter vi blicken och ser fram emot ett lönsamt 2023 med helt andra förutsättningar. Målbilden är tydlig, 2023 når vi ett positivt rörelseresultat med en ihållande organisk tillväxt om 20% per år, och vid utgången av 2025 är målet en EBITDA marginal om minst 10% av den totala omsättningen. Samtliga verksamhetsområden öppnar året med en stark orderstock och efterfrågan på våra produkter och tjänster fortsätter att öka. Vi har vid utgången av januari en total orderstock på över 300 MSEK och många spännande affärer av betydande storlek framför oss. Bara dagar innan denna rapport släpptes fick Sensec tilldelningsbeslut i ett mycket viktigt ramavtal för Kriminalvården, CSG fortsätter vinna nya avtal med ökad lönsamhet och Transfer Security står redo för lansering av nya innovativa produkter som utvecklats under 2022. Jag ser med mycket stor tillförsikt fram emot detta år, nu kan äntligen vår resa mot att bli Sveriges ledande säkerhetskoncern börja på riktigt.

Stockholm 2023-02-22

Pernilla Jennesäter

VD Transfer Group AB

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023, kl. 08.30.