Investor Relations

Företrädesemission 2023

Transfer Group AB (publ) ("Transfer Group" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som offentliggjordes genom pressmeddelande den 14 mars 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 6 april 2023, har tecknats till cirka 18,9 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 80 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemission 2023

Transfer Group är ett holdingbolag med verksamhet inom säkerhet och bevakning. Bolagets målsättning är att vara en ledande aktör inom fysisk säkerhet genom att leverera högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar. 2022 har varit ett år där fokus legat på konsolidering och effektivisering av verksamheterna. Åtgärderna beräknas sammantaget ge kostnadsbesparingar om närmare 25 MSEK för 2023. Målet är att nå en organisk tillväxt om 20 procent och uppvisa en positiv EBITDA 2023. Bolaget hade vid utgången av januari en total orderstock på över 300 MSEK.

I syfte att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital har styrelsen beslutat att genomföra företrädesemissionen. Företrädesemissionen ska skapa en finansiell grund, med lägre skuldsättning, i syfte att utveckla Bolagets verksamhet med ett fokus på lönsam tillväxt.

Villkor i sammandrag

Emissionsvolym: 23,6 MSEK

Teckningskurs: 0,21 SEK per aktie

Teckningsperiod: 23 mars – 6 april 2023

Tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 80 %, varav ca 31,6 % teckningsförbindelser och ca 48,4 % emissionsgarantier

För fullständig information om företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av bolaget.

Preliminär tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

17 mars 2023

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

20 mars 2023

Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

21 mars 2023

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter.

22 mars 2023

Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen

23 mars - 3 april 2023

Handel i teckningsrätter på NGM Nordic SME

23 mars - 6 april 2023

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

23 mars 2023 till och med det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

Handel med BTA (betald tecknad aktie) på NGM Nordic SME

Omkring den 13 april 2023

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

VD har ordet

Med starka tillväxtmöjligheter på grund av en ökande marknadsefterfrågan, långa avtal och en stark orderstock, har vi satt ambitiösa mål kommande år.

Vi ser att efterfrågan av både brottsförebyggande och trygghetsskapande tjänster ökar - brottsutvecklingen i Sverige innebär att företag och hushåll i allt högre utsträckning investerar i förebyggande säkerhetstjänster. Samtidigt öppnar digitaliseringen upp nya möjligheter att erbjuda fler typer av säkerhetslösningar som kan skräddarsys till det enskilda behovet vilket skapar ytterligare möjligheter att nå fler kunder.

I takt med att antalet tjänster ökar och blir mer komplexa ser vi en växande trend där kunderna i högre utsträckning söker en leverantör av samtliga säkerhetstjänster. Där ligger vår styrka. En stor del av Bolagets verksamhet utgörs av långa avtal där försäljningen sker genom upphandling. Dessa avtal skapar förutsättningar för merförsäljning av tilläggstjänster och produkter från övriga verksamhetsområden som bidrar till högre marginaler. Ett tydligt exempel är försäljningen av tekniska lösningar, främst person- och fastighetslarm till befintliga kunder inom bevakningsbenet. Även den vunna upphandlingen hos Luftfartsverket påvisar vikten av vårt helhetserbjudande då vi inte bara kan säkra inpasseringen på flygplatserna utan även det yttre skalskyddet av fastigheterna.

Målet är tydligt, 2023 når vi ett positivt rörelseresultat och ska uppnå en organisk tillväxt om 20 % per år, och vid utgången av 2025 är målet en EBITDA marginal om minst 10 % av den totala omsättningen. Samtliga verksamhetsområden öppnar året med en stark orderstock och efterfrågan på våra produkter och tjänster fortsätter att öka. Vi har vid utgången av januari en total orderstock på över 300 MSEK och många spännande affärer av betydande storlek framför oss. Förestående företrädesemission genomförs främst för att finansiera den fortsatta tillväxten men också för att minska belåningsgraden, skapa en starkare finansiell plattform och därmed ett förbättrat kassaflöde.

Jag ser med tillförsikt fram emot detta år och nu kan äntligen vår resa mot att bli Sveriges ledande säkerhetskoncern börja på riktigt.


Pernilla Jennesäter, VD

Dokument

Memorandum

Läs mer och teckna aktier digitalt här